Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II

Ngày 19/7/2007, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã ký Quyết định số 04/2007/QĐ-UBDT về Ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II kèm theo khung chương trình đào tạo.

Theo Quyết định, Vụ Chính sách có nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các Vụ, đơn vị UBDT và các Bộ, ngành triển khai biên soạn, xuất bản tài liệu và tổ chức đào tạo cho cán bộ các địa phương theo chương trình khung đào tạo.

Chủ tịch UBND các tỉnh thuộc Chương trình 135 chỉ đạo cơ quan thường trực CT135 căn cứ vào khung lộ trình của tỉnh biên soạn tại liệu đặc thù, phù hợp với địa phương và đảm bảo thời lượng tối thiểu của các chuyên đề theo nội dung chương trình khung.

Nội dung chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng:

Nhóm cán bộ xã - Thôn bản:

Chuyên đề số 03: Giới thiệu Chương trình 135 giai đoạn II

Chuyên đề số 04: Nghiệp vụ quản lý tài chính ngân sách xã và dự án cấp xã đối với các công trình, dự án thuộc Chương trình 135 giai đoạn II

Chuyên đề số 05: Quy trình triển khai thực hiện hợp phần xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 giai đoạn II

Chuyên đề số 06: Phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn các xã thuộc Chương trình 135 - giai đoạn II

Chuyên đề số 07: Thông tin về thị trường, tiêu thụ sản phẩm

Chuyên đề số 08: Công tác theo dõi, báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II

Chuyên đề số 09: Lập kế hoạch có sự tham gia của người dân

Chuyên đề số 10: Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Chương trình 135

Nhóm cộng đồng (người dân):

Chuyên đề số 03: Nội dung cơ bản của Chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010

Chuyên đề số 04/2: Sự tham gia của người dân trong triển khai thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II

Chuyên đề số 05: Phát triển kinh tế hộ gia đình

Tài liệu:

Tài liệu tập huấn TOT về phương pháp tập huấn cho người lớn; quy trình hướng dẫn tự đánh giá năng lực và phân cấp cho xã làm chủ đầu tư

Tài liệu tham khảo phần phương pháp giảng dạy cho người lớn

[N.K.T]

 In bài viết
Văn bản điều hành