Tổng kết, đánh giá Chương trình 135 giai đoạn 2011-2015

Để chuẩn bị tổng kết toàn quốc giai đoạn 2011-2015 và triển khai kế hoạch trung hạn Chương trinh 135 giai đoạn 2016-2020, Ủy ban Dân tộc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố chỉ đạo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2011-2015.

Nội dung chi tiết:

1. Công văn về việc tổng kết, đánh giá Chương trình 135 giai đoạn 2011-2015: xem tại đây

2. Biểu mẫu báo cáo số liệu: xem tại đây

 In bài viết
Văn bản điều hành