Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 trong 6 tháng đầu năm 2020 của các tỉnh tham gia Chương trình "Hỗ trợ thực hiện hai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020" vay vốn của Ngân hàng Thế giới

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 trong 6 tháng đầu năm 2020 của các tỉnh tham gia Chương trình "Hỗ trợ thực hiện hai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020" vay vốn của Ngân hàng Thế giới

1. Bình Định

2. Bắc Kạn

3. Kon Tum

4. Lai Châu

5. Lào Cai

6. Quảng Bình

7. Quảng Trị

8. Trà Vinh

 

 In bài viết
Văn bản điều hành