Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc, miền núi

Ủy ban Dân tộc đang dự thảo Quyết định về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016 – 2020.

Dự thảo sẽ được áp dụng với các thôn, bản, làng, xóm, ấp, tổ dân phố… (thôn) thuộc vùng dân tộc và miền núi; vùng đồng bằng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sống thành cộng đồng; các xã, phường, thị trấn (xã) thuộc vùng dân tộc và miền núi; vùng đồng bằng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sống thành cộng đồng.

Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn.

Theo dự thảo, thôn được xác định là thôn đặc biệt khó khăn phải đảm bảo các quy định tại Thông tư 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ và có đủ 1 trong 2 tiêu chí sau:

Tiêu chí 1: Tỷ lệ hộ nghèo cao gấp 5 lần mức bình quân chung của cả nước trở lên (theo tiêu chuẩn nghèo giai đoạn 2016 – 2020).

Tiêu chí 2: Tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo cao gấp 3 lần mức bình quân chung của cả nước trở lên (theo tiêu chuẩn nghèo giai đoạn 2016 – 2020) và có một trong 2 điều kiện sau: 1- Chưa có đường giao thông từ thôn đến trung tâm xã được cứng hóa theo tiêu chí nông thôn mới; 2- Trên 20% số hộ thiếu đất sản xuất theo mức quy định của địa phương.

Tiêu chí phân loại xã

Theo dự thảo, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi được xác định theo 3 khu vực sau: Xã khu vực III là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; xã khu vực II là xã có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn nhưng đã tạm thời ổn định; xã khu vực I là xã có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Tiêu chí xã khu vực III được đề xuất như sau: Là xã không có trung tâm quận, huyện đóng trên địa bàn; có từ 35% số thôn đặc biệt khó khăn trở lên và có một trong 2 tiêu chí sau:

Tiêu chí 1: Tỷ lệ hộ nghèo gấp 4 lần mức bình quân chung của cả nước trở lên.

Tiêu chí 2: Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao gấp 3 lần mức bình quân chung của cả nước trở lên và có 1 trong 2 điều kiện sau: 1- Chưa có đường đến trung tâm xã được nhựa hóa, bê tông hóa; 2- Còn từ 20% số hộ trở lên thiếu đất sản xuất theo mức bình quân của địa phương.

Tiêu chí xã khu vực I: Là xã không có thôn đặc biệt khó khăn và có một trong hai tiêu chí sau:

Tiêu chí 1: Có tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân chung của cả nước.

Tiêu chí 2: Xã được cấp thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tiêu chí xã khu vực II: Là các xã không phải xã khu vực III hoặc xã khu vực I.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

 

 In bài viết
Văn bản điều hành