TỈNH BẮC GIANG: DANH SÁCH XÃ THUỘC DIỆN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN 2017-2020

TT Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Tên xã
11. TỈNH BẮC GIANG 52
  HUYỆN SƠN ĐỘNG  
    Xã An Bá
    Xã An Lập
    Xã Vĩnh Khương
    Xã Lệ Viễn
    Xã Vân Sơn
    Xã An lạc
    Xã Hữu Sản
    Xã Long Sơn
    Xã Dương Hưu
    Xã Yên Định
    Xã Bồng Am
    Xã Thanh Luận
    Xã Tuấn Mậu
    Xã Cẩm Đàn
    Xã Chiên Sơn
    Xã Quế Sơn
    Xã Giáo Liêm
    Xã Phúc Thắng
    Xã Thạch Sơn
  HUYỆN LỤC NGẠN  
    Xã Sa Lý
    Xã Phong Minh
    Xã Phong Vân
    Xã Tân Sơn
    Xã Cấm Sơn
    Xã Hộ Đáp
    Xã Sơn Hải
    Xã Tân Lập
    Xã Đèo Gia
    Xã Phú Nhuận
    Xã Kim Sơn
  HUYỆN LỤC NAM  
    Xã Lục Sơn
    Xã Bình Sơn
    Xã Trường Sơn
    Xã Vô Tranh
    Xã Trường Giang
  HUYỆN YÊN THẾ  
    Xã Tiến Thắng
    Xã Đồng Vương
    Xã Đồng Tiến
    Xã Canh Nậu
    Xã Đồng Hưu
  HUYỆN HIỆP HÒA  
    Xã Đồng Tân
    Xã Hòa Sơn
    Xã Hoàng Thanh
    Xã Hoàng Vân
    Xã Hùng Sơn
    Xã Thanh Vân
    Xã Mai Đình
    Xã Hương Lâm
    Xã Hợp Thịnh
    Xã Quang Minh
    Xã Mai Trung
    Xã Đại Thành
 In bài viết
Văn bản điều hành