TỈNH BẮC KẠN: DANH SÁCH XÃ THUỘC DIỆN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN 2017-2020

TT Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Tên xã
5. TỈNH BẮC KẠN 60
  HUYỆN BA BỂ  
    Xã Phúc Lộc
    Xã Chu Hương
    Xã Yến Dương
    Xã Đồng Phúc
    Xã Cao Thượng
    Xã Địa Linh
  HUYỆN BẠCH THÔNG  
    Xã Vi Hương
    Xã Nguyên Phúc
    Xã Đôn Phong
    Xã Mỹ Thanh
    Xã Vũ Muộn
    Xã Cao Sơn
    Xã Sỹ Bình
  HUYỆN CHỢ ĐỒN  
    Xã Xuân Lạc
    Xã Tân Lập
    Xã Đại Sảo
    Xã Yên Mỹ
    Xã Bằng Lãng
    Xã Lương Bằng
    Xã Yên Thượng
    Xã Nghĩa Tá
    Xã Yên Thịnh
  HUYỆN CHỢ MỚI  
    Xã Tân Sơn
    Xã Yên Hân
    Xã Yên Cư
    Xã Bình Văn
  HUYỆN NA RÌ  
    Xã Dương Sơn
    Xã Văn Học
    Xã Lương Thượng
    Xã Lương Thành
    Xã Cư Lễ
    Xã Kim Lư
    Xã Liêm Thủy
    Xã Văn Minh
    Xã Vũ Loan
    Xã Đổng Xá
    Xã Côn Minh
    Xã Lạng San
    Xã Xuân Dương
    Xã Lam Sơn
    Xã Ân Tình
    Xã Kim Hỷ
    Xã Quang Phong
  HUYỆN NGÂN SƠN  
    Xã Cốc Đán
    Xã Thượng Ân
    Xã Bằng Vân
    Xã Đức Vân
    Xã Thượng Quan
    Xã Thuần Mang
    Xã Hương Nê
    Xã Lãng Ngâm
    Thị Trấn Nà Phặc
    Xã Trung Hòa
  HUYỆN PÁC NẶM  
    Xã An Thắng
    Xã Bằng Thành
    Xã Cổ Linh
    Xã Công Bằng
    Xã Nhạn Môn
    Xã Nghiên Loan
    Xã Xuân La
 In bài viết
Văn bản điều hành