TỈNH CAO BẰNG: DANH SÁCH XÃ THUỘC DIỆN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN 2017-2020

TT Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Tên xã
4. TỈNH CAO BẰNG 156
  HUYỆN THÔNG NÔNG  
    Xã Vị Quang
    Xã Thanh Long 
    Xã Lương Can 
    Xã Cần Nông 
    Xã Ngọc Động 
    Xã Lương Thông
    Xã Cần Yên
    Xã Yên Sơn
    Xã Đa Thông
    Xã Bình Lãng 
  HUYỆN THẠCH AN  
    Xã Lê Lợi
    Xã Thụy Hùng
    Xã Danh Sỹ
    Xã Thị Ngân
    Xã Trọng Con
    Xã Thái Cường
    Xã Kim Đồng
    Xã Đức Thông
    Xã Canh Tân
    Xã Minh Khai
    Xã Quang Trọng
    Xã Lê Lai
    Xã Đức Long
    Xã Vân Trình
  HUYỆN HÒA AN  
    Xã Bình Dương
    Xã Đức Xuân
    Xã Hồng Nam
    Xã Trương Lương
    Xã Trưng Vương
    Xã Quang Trung
    Xã Hà Trì
    Xã Ngũ Lão
    Xã Công Trừng
    Xã Lê Chung
    Xã Nguyễn Huệ
    Xã Đại Tiến
    Xã Bạch Đằng
    Xã Dân Chủ
    Xã Bình Long
    Xã Hoàng Tung
    Xã Hồng Việt
    Xã Nam Tuấn
  HUYỆN QUẢNG UYÊN  
    Xã Quốc Dân
    Xã Tự Do
    Xã Quốc Phong
    Xã Hồng Quang
    Xã Độc Lập
    Xã Chí Thảo
    Xã Đoài Khôn
    Xã Ngọc Động
    Xã Hạnh Phúc
    Xã Cai Bộ
    Xã Phi Hải
    Xã Hoàng Hải
    Xã Bình Lăng
    Xã Quảng Hưng
    Xã Hồng Định
  HUYỆN HẠ LANG  
    Xã Minh Long
    Xã Lý Quốc
    Xã Đồng Loan
    Xã Thắng Lợi 
    Xã Đức Quang 
    Xã Kim Loan
    Xã An Lạc
    Xã Quang Long
    Xã Việt Chu
    Xã Thái Đức
    Xã Cô Ngân
    Xã Vinh Quý 
    Xã Thị Hoa
  HUYỆN NGUYÊN BÌNH  
    Xã Tam Kim
    Xã Yên Lạc
    Xã Hoa Thám
    Xã Quang Thành
    Xã Mai Long
    Xã Thái Học
    Xã Phan Thanh
    Xã Triệu Nguyên
    Xã Ca Thành
    Xã Thành Công
    Xã Vũ Nông
    Xã Hưng Đạo
    Xã Thịnh Vượng
    Xã Minh Thanh
    Xã Bắc Hợp
  HUYỆN BẢO LẠC  
    Xã Kim Cúc
    Xã Sơn Lập
    Xã Hưng Thịnh
    Xã Sơn Lộ
    Xã Bảo Toàn
    Xã Khánh Xuân
    Xã Huy Giáp
    Xã Hưng Đạo
    Xã Cô Ba
    Xã Hồng Trị
    Xã Thượng Hà
    Xã Cốc Pàng
    Xã Hồng An
    Xã Xuân Trường
    Xã Đình Phùng
    Xã Phan Thanh
  HUYỆN TRÙNG KHÁNH  
    Xã Ngọc Chung
    Xã Phong Nặm
    Xã Ngọc Côn
    Xã Lăng Yên
    Xã Chí Viễn
    Xã Trung Phúc
    Xã Thân Giáp
    Xã Đoài Côn
    Xã Đàm Thuỷ
    Xã Đình Phong
    Xã Ngọc Khê
  HUYỆN TRÀ LĨNH  
    Xã Cô Mười
    Xã Quang Trung
    Xã Quốc Toản 
    Xã Cao Chương 
    Xã Quang Vinh 
    Xã Xuân Nội
    Xã Quang Hán 
    Xã Lưu Ngọc 
    Xã Tri Phương
  HUYỆN BẢO LÂM  
    Xã Mông Ân
    Xã Nam Cao
    Xã Đức Hạnh 
    Xã Tân Việt
    Xã Thạch Lâm
    Xã Quảng Lâm
    Xã Vĩnh Phong
    Xã Nam Quang
    Xã Yên Thổ
    Xã Thái Học 
    Xã Vĩnh Quang
    Xã Thái Sơn
  HUYỆN PHỤC HÒA  
    Xã Triệu Ẩu
    Xã Lương Thiện
    Xã Mỹ Hưng
    Xã Tiên Thành
    Xã Đại Sơn
    Xã Cách Linh
  HUYỆN HÀ QUẢNG  
    Xã Hạ Thôn
    Xã Kéo Yên
    Xã Hồng Sỹ
    Xã Cải Viên
    Xã Lũng Nặm
    Xã Mã Ba
    Xã Nà Sác
    Xã Nội Thôn
    Xã Quý Quân
    Xã Sỹ Hai
    Xã Thượng Thôn
    Xã Tổng Cọt
    Xã Vân An
    Xã Vần Dính
    Xã Đào Ngạn
    Xã Phù Ngọc
    Xã Sóc Hà
 In bài viết
Văn bản điều hành