TỈNH LẠNG SƠN: DANH SÁCH XÃ THUỘC DIỆN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN 2017-2020

TT Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Tên xã
10. TỈNH LẠNG SƠN 133
  HUYỆN BẮC SƠN  
    Xã Chiêu Vũ
    Xã Tân Thành
    Xã Tân Lập
    Xã Tân Tri
    Xã Nhất Hòa
    Xã Tân Hương
    Xã Vạn Thủy
    Xã Trấn Yên
    Xã Nhất Tiến
    Xã Hưng Vũ
    Xã Vũ Lăng
    Xã Vũ Lễ
    Xã Chiến Thắng
    Xã Long Đống
  HUYỆN BÌNH GIA  
    Xã Bình La
    Xã Hòa Bình
    Xã Hoa Thám
    Xã Hồng Phong
    Xã Hồng Thái
    Xã Hưng Đạo
    Xã Minh Khai
    Xã Mông Ân
    Xã Quang Trung
    Xã Quý Hòa
    Xã Tân Hòa
    Xã Tân Văn
    Xã Thiện Hòa
    Xã Thiện Long
    Xã Thiện Thuật
    Xã Vĩnh Yên
    Xã Yên Lỗ
  HUYỆN HỮU LŨNG  
    Xã Yên Sơn
    Xã Hữu Liên
    Xã Thanh Sơn
    Xã Hòa Bình
    Xã Yên Bình
    Xã Quyết Thắng
    Xã Tân Lập
    Xã Thiện Kỵ
  HUYỆN VĂN LÃNG  
    Xã Tân Việt
    Xã Trùng Quán 
    Xã Trùng Khánh
    Xã Thụy Hùng
    Xã Thanh Long
    Xã Nam La
    Xã Hội Hoan
    Xã Gia Miễn 
    Xã Bắc La
    Xã Tân Tác 
    Xã Tân Lang
    Xã An Hùng
    Xã Thành Hòa
    Xã Hoàng Việt
    Xã Hồng Thái 
    Xã Nhạc Kỳ
    Xã Tân Mỹ
  HUYỆN CHI LĂNG  
    Xã Hữu Kiên
    Xã Bằng Hữu
    Xã Lâm Sơn
    Xã Chiến Thắng
    Xã Vân An
    Xã Liên Sơn
    Xã Bắc Thuỷ
  HUYỆN VĂN QUAN  
    Xã Yên Phúc
    Xã Bình Phúc
    Xã Chu Túc
    Xã Khánh Khê
    Xã Đồng Giáp
    Xã Đại An
    Xã Tràng Sơn
    Xã Song Giang
    Xã Việt Yên
    Xã Trấn Ninh
    Xã Tú Xuyên
    Xã Lương Năng
    Xã Tri Lễ
    Xã Hữu Lễ
    Xã Tràng Các
    Xã Phú Mỹ
    Xã Vĩnh Lại
    Xã Hòa Bình
  HUYỆN TRÀNG ĐỊNH  
    Xã Quốc Khánh
    Xã Đội Cấn
    Xã Tân Minh
    Xã Chí Minh
    Xã Tân Tiến
    Xã Trung Thành
    Xã Bắc Ái
    Xã Tân Yên
    Xã Cao Minh
    Xã Khánh Long
    Xã Vĩnh Tiến
    Xã Đoàn Kết
    Xã Đào Viên
  HUYỆN ĐÌNH LẬP  
    Xã Đồng Thắng
    Xã Bắc Xa
    Xã Châu Sơn
    Xã Kiên Mộc
    Xã Lâm Ca
    Xã Thái Bình
    Xã Bắc Lãng
    Xã Cường Lợi
    Xã Bính Xá
  HUYỆN LỘC BÌNH  
    Xã Vân Mộng
    Xã Tĩnh Bắc
    Xã Tam Gia
    Xã Ái Quốc
    Xã Xuân Dương
    Xã Hữu Lân
    Xã Lợi Bác
    Xã Mẫu Sơn
    Xã Nhượng Bạn
    Xã Minh Phát
    Xã Nam Quan
    Xã Sàn Viên 
    Xã Quan Bản
    Xã Tú Mịch
    Xã Hiệp Hạ
    Xã Xuân Tình
  HUYỆN CAO LỘC  
    Xã Lộc Yên
    Xã Công Sơn
    Xã Mẫu Sơn
    Xã Thạch Đạn
    Xã Thanh Lòa
    Xã Phú Xá
    Xã Xuân Long
    Xã Xuất Lễ
    Xã Cao Lâu
    Xã Bình Trung
    Xã Song Giáp
    Xã Tân Liên
    Xã Hòa Cư
    Xã Bảo Lâm
 In bài viết
Văn bản điều hành