TỈNH NINH BÌNH: DANH SÁCH XÃ THUỘC DIỆN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN 2017-2020

TT Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Tên xã
2. TỈNH NINH BÌNH 5
  HUYỆN NHO QUAN  
    Xã Thạch Bình
    Xã Cúc Phương
    Xã Kỳ Phú
    Xã Phú Long
    Xã Quảng Lạc
 In bài viết
Văn bản điều hành