TỈNH PHÚ THỌ: DANH SÁCH XÃ THUỘC DIỆN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN 2017-2020

TT Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Tên xã
12. TỈNH PHÚ THỌ 41
  HUYỆN TÂN SƠN  
    Xã Đồng Sơn
    Xã Tân Sơn
    Xã Kiệt Sơn
    Xã Vinh Tiền
    Xã Xuân Sơn
    Xã Thu Ngạc
  HUYỆN CẨM KHÊ  
    Xã Tùng Khê
    Xã Tạ Xá
    Xã Phú Khê
    Xã Yên Tập
    Xã Chương Xá
    Xã Yên Dưỡng
  HUYỆN HẠ HÒA  
    Xã Lệnh Khanh
    Xã Vô Tranh
    Xã Liên Phương
    Xã Cáo Điền
  HUYỆN YÊN LẬP  
    Xã Trung Sơn
    Xã Nga Hoàng
    Xã Ngọc Lập
    Xã Phúc Khánh
    Xã Thượng Long
    Xã Xuân Thuỷ
  HUYỆN THANH BA  
    Xã Thanh Vân
    Xã Yển Khê
    Xã Yên Nội
    Xã Thanh Xá
    Xã Đại An
    Xã Thái Ninh
    Xã Năng Yên
  HUYỆN THANH SƠN  
    Xã Khả Cửu
    Xã Tân Minh
    Xã Yên Lương
    Xã Yên Lãng
    Xã Yên Sơn
    Xã Đông Cửu
    Xã Thượng Cửu
    Xã Cự Đồng
    Xã Cự Thắng
    Xã Địch Quả
    Xã Hương Cần
    Xã Tân Lập
 In bài viết
Văn bản điều hành