TỈNH QUẢNG NINH: DANH SÁCH XÃ THUỘC DIỆN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN 2017-2020

TT Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Tên xã
1. TỈNH QUẢNG NINH 20
  HUYỆN HOÀNH BỒ  
    Xã Kỳ Thượng
  HUYỆN BA CHẼ  
    Xã Minh Cầm
    Xã Đạp Thanh
    Xã Thanh Lâm
    Xã Nam Sơn
    Xã Thanh Sơn
    Xã Đồn Đạc
  HUYỆN TIÊN YÊN  
    Xã Hà Lâu
  HUYỆN BÌNH LIÊU  
    Xã Đồng Văn
    Xã Đồng Tâm
    Xã Lục Hồn
    Xã Tình Húc
    Xã Vô Ngại
    Xã Húc Động
    Xã Hoành Mô
  HUYỆN ĐẦM HÀ  
    Xã Quảng Lâm
  HUYỆN HẢI HÀ  
    Xã Quảng Đức
    Xã Quảng Sơn
  THÀNH PHỐ MÓNG CÁI  
    Xã Bắc Sơn
    Xã Hải Sơn
 In bài viết
Văn bản điều hành