TỈNH SƠN LA: DANH SÁCH XÃ THUỘC DIỆN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN 2017-2020

TT Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Tên xã
15. TỈNH SƠN LA 118
  HUYỆN YÊN CHÂU  
    Xã Chiềng Đông
    Xã Mường Lựm
    Xã Tú Nang
    Xã Lóng Phiêng
    Xã Chiềng Tương
    Xã Phiêng Khoài
    Xã Chiềng On
  HUYỆN PHÙ YÊN  
    Xã Huy Thượng
    Xã Tường Thượng
    Xã Tường Hạ
    Xã Huy Tân
    Xã Tường Phong
    Xã Tân Phong
    Xã Suối Tọ
    Xã Suối Bau
    Xã Kim Bon
    Xã Sập Xa
    Xã Nam Phong
    Xã Mường Do
    Xã Mường Lang
    Xã Tường Phù
    Xã Mường Bang
  HUYỆN SỐP CỘP  
    Xã Mường Và
    Xã Mường Lạn
    Xã Nậm Lạnh
    Xã Dồm Cang
    Xã Púng Bánh
    Xã Sam Kha
    Xã Mường Lèo
  HUYỆN VÂN HỒ  
    Xã Xuân Nha
    Xã Mường Tè
    Xã Song Khủa
    Xã Chiềng Yên
    Xã Chiềng Xuân
    Xã Quang Minh
    Xã Suối Bàng
    Xã Tân Xuân
    Xã Mường Men
    Xã Liên Hòa
  HUYỆN BẮC YÊN  
    Xã Hang Chú
    Xã Xím Vàng
    Xã Làng Chếu
    Xã Tà Xùa
    Xã Háng Đồng
    Xã Phiêng Ban
    Xã Hồng Ngài
    Xã Song Pe
    Xã Tạ Khoa
    Xã Hua Nhàn
    Xã Pắc Ngà
    Xã Chim Vàn
    Xã Phiêng Côn
    Xã Chiềng Sại
  HUYỆN MƯỜNG LA  
    Xã Chiềng Ân
    Xã Tạ Bú
    Xã Hua Trai
    Xã Chiềng Công
    Xã Ngọc Chiến
    Xã Chiềng Muôn
    Xã Chiềng Hoa
    Xã Chiềng San
    Xã Chiềng Lao
    Xã Nặm Păm
    Xã Mường Trai
    Xã Pi Toong
    Xã Nậm Giôn
  HUYỆN THUẬN CHÂU  
    Xã Bản Lầm
    Xã É Tòng
    Xã Nậm Lầu
    Xã Chiềng Bôm
    Xã Bó Mười
    Xã Co Mạ
    Xã Púng Tra
    Xã Co Tòng
    Xã Chiềng Pấc
    Xã Long Hẹ
    Xã Tông Lạnh
    Xã Mướng É
    Xã Phổng Lập
    Xã Phổng Lăng
    Xã Chiềng Pha
    Xã Tông Cọ
    Xã Chiềng La
    Xã Pá Lông
    Xã Mường Khiêng
    Xã Mường Bám
    Xã Liệp Tè
    Xã Nong Lay
  HUYỆN MAI SƠN  
    Xã Chiềng Ve
    Xã Chiềng Dong
    Xã Chiềng Nơi
    Xã Phiêng Cằm
    Xã Phiêng Pằn
    Xã Tà Hộc
    Xã Nà Ớt
    Xã Chiềng Kheo
  HUYỆN MỘC CHÂU  
    Xã Chiềng Khừa
    Xã Tân Hợp
    Xã Tà Lại
    Xã Chiềng Sơn
    Xã Lóng Sập
  HUYỆN SÔNG MÃ  
    Xã Chiềng En
    Xã Chiềng Sơ
    Xã Chiềng Phung
    Xã Huổi Một
    Xã Nậm Mằn
    Xã Mường Sai
    Xã Bó Sinh
    Xã Mường Lầm
    Xã Nậm Ty
    Xã Yên Hưng
    Xã Pú Bẩu
    Xã Đứa Mòn
    Xã Chiềng Khương
    Xã Mường Hung
    Xã Mường Cai
  HUYỆN QUỲNH NHAI  
    Xã Chiềng Khay
    Xã Mường Sại
 In bài viết
Văn bản điều hành