TỈNH TUYÊN QUANG: DANH SÁCH XÃ THUỘC DIỆN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN 2017-2020

TT Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Tên xã
6. TỈNH TUYÊN QUANG 63
  HUYỆN LÂM BÌNH  
    Xã Bình An
    Xã Hồng Quang
    Xã Khuôn Hà
    Xã Lăng Can
    Xã Phúc Yên
    Xã Thổ Bình
    Xã Xuân Lập
  HUYỆN NA HANG  
    Xã Côn Lôn
    Xã Đà Vị
    Xã Hồng Thái
    Xã Khâu Tinh
    Xã Sinh Long
    Xã Sơn Phú
    Xã Thanh Tương
    Xã Thượng Giáp
    Xã Thượng Nông
    Xã Yên Hoa
  HUYỆN CHIÊM HÓA  
    Xã Hà Lang
    Xã Trung Hà
    Xã Minh Quang
    Xã Phúc Sơn
    Xã Tân Mỹ
    Xã Hùng Mỹ
    Xã Phú Bình
    Xã Yên Lập
    Xã Bình Phú
    Xã Kiên Đài
    Xã Linh Phú
    Xã Tri Phú
    Xã Hòa An
    Xã Xuân Quang
  HUYỆN HÀM YÊN  
    Xã Bạch Xa
    Xã Bằng Cốc
    Xã Hùng Đức
    Xã Minh Hương
    Xã Minh Khương
    Xã Tân Thành
    Xã Thành Long
    Xã Yên Lâm
    Xã Yên Thuận
  HUYỆN YÊN SƠN  
    Xã Công Đa
    Xã Đạo Viện
    Xã Hùng Lợi
    Xã Kiến Thiết
    Xã Kim Quan
    Xã Lực Hành
    Xã Phú Thịnh
    Xã Quý Quân
    Xã Tân Tiến
    Xã Trung Minh
    Xã Trung Sơn
    Xã Trung Trực
  HUYỆN SƠN DƯƠNG  
    Xã Chi Thiết
    Xã Bình Yên
    Xã Đông Lợi
    Xã Đồng Quý
    Xã Hợp Hòa
    Xã Lương Thiện
    Xã Minh Thanh
    Xã Quyết Thắng
    Xã Thanh Phát
    Xã Trung Yên
    Xã Hợp Thành
 In bài viết
Văn bản điều hành