TỈNH YÊN BÁI: DANH SÁCH XÃ THUỘC DIỆN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN 2017-2020

TT Tên huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Tên xã
8. TỈNH YÊN BÁI 81
  HUYỆN MÙ CANG CHẢI  
    Xã Nậm Có
    Xã Cao Phạ
    Xã Nậm Khắt
    Xã Púng Luông
    Xã La Pán Tẩn
    Xã Dế Xu Phình
    Xã Chế Cu Nha
    Xã Mồ Dề
    Xã Kim Nọi
    Xã Lao Chải
    Xã Khao Mang
    Xã Hồ Bốn
    Xã Chế Tạo
  HUYỆN TRẠM TẤU  
    Xã Bản Công
    Xã Xà Hồ
    Xã Bản Mù
    Xã Hát Lừu
    Xã Trạm Tấu
    Xã Pá Hu
    Xã Pá Lau
    Xã Túc Đán
    Xã Phình Hồ
    Xã Làng Nhì
    Xã Tà Xi Láng
  HUYỆN VĂN CHẤN  
    Xã Tú Lệ
    Xã Nậm Búng
    Xã Gia Hội
    Xã Sơn Lương
    Xã Hạnh Sơn
    Xã Phúc Sơn
    Xã Thạch Lương
    Xã Minh An
    Xã Bình Thuận
    Xã Suối Giàng
    Xã Suối Bu
    Xã Suối Quyền
    Xã Sùng Đô
    Xã Nậm Mười
    Xã Nậm Lành
    Xã An Lương
    Xã Nghĩa Sơn
  HUYỆN VĂN YÊN  
    Xã Viễn Sơn
    Xã Phong Dụ Thượng
    Xã Châu Quế Thượng
    Xã Xuân Tầm
    Xã Lang Thíp
    Xã Đại Sơn
    Xã Mỏ Vàng
    Xã Phong Dụ Hạ
    Xã Châu Quế Hạ
    Xã Nà Hẩu
  HUYỆN TRẤN YÊN  
    Xã Hòa Cuông
    Xã Việt Hồng
    Xã Hồng Ca
    Xã Kiên Thành
  HUYỆN LỤC YÊN  
    Xã Trung Tâm
    Xã Phúc Lợi
    Xã Động Quan
    Xã Khánh Hoà
    Xã An Lạc
    Xã Tô Mậu
    Xã Phan Thanh
    Xã Tân Lập
    Xã Minh Chuẩn
    Xã Tân Phượng
    Xã Lâm Thượng
    Xã Khánh Thiện
    Xã Mường Lai
    Xã Minh Tiến 
    Xã An Phú
  HUYỆN YÊN BÌNH  
    Xã Xuân Long
    Xã Ngọc Chấn
    Xã Phúc Ninh
    Xã Cảm Nhân
    Xã Tích Cốc
    Xã Mỹ Gia
    Xã Xuân Lai
     Xã Yên Thành
    Xã Phúc An
    Xã Tân Nguyên
  THỊ XÃ NGHĨA LỘ  
    Xã Nghĩa An
 In bài viết
Văn bản điều hành