BIỂU ĐỒ NGHÈO CÁC KHU VỰC TRÊN TOÀN QUỐC GIAI ĐOẠN 2010 - 2013

(Nguồn: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

 In bài viết
Văn bản điều hành