Hỏi đáp chính sách

V/v giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7, QH khóa XIII (tỉnh Kon Tum)

Ủy ban Dân tộc nhận được văn bản số 215/BDN ngày 26/6/2014 của Ban Dân nguyện, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Kon Tum kỳ họp thứ bảy, Quốc ... Xem thêm

V/v giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7, QH khóa XIII (tỉnh Gia Lai)

Uỷ ban Dân tộc nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai (tại văn bản số 215/BDN ngày 26/6/2014 của Ban Dân nguyện, Ủy ban thường vụ Quốc hội) với 2 câu hỏi, Uỷ ban Dân ... Xem thêm

V/v giải quyết kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7, QH khóa XIII (tỉnh Ninh Thuận)

Ủy ban Dân tộc nhận được văn bản số 215/BDN ngày 26/6/2014 của Ban Dân nguyện, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Ninh Thuận tại kỳ họp thứ bảy, ... Xem thêm

V/v giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7, QH khóa XIII (tỉnh Lâm Đồng)

Ủy ban Dân tộc nhận được văn bản số 215/BDN ngày 26/6/2014 của Ban Dân nguyện, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Lâm Đồng kỳ họp thứ bảy, Quốc ... Xem thêm

V/v giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ bảy, QH khóa XIII(tỉnh Bình Phước)

Ủy ban Dân tộc nhận được văn bản số 215/BDN ngày 26/6/2014 của Ban Dân nguyện, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bình Phước tại kỳ họp thứ bảy, ... Xem thêm

V/v giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ thứ bảy, QH khóa XIII(tỉnh Đắk Nông)

Ủy ban Dân tộc nhận được văn bản số 215/BDN ngày 26/6/2014 của Ban Dân nguyện, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Đăk Nông tại kỳ họp thứ bảy, ... Xem thêm

V/v giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7,QH khóa XIII(tỉnh Điện Biên)

Uỷ ban Dân tộc nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Điện Biên (tại các văn bản số 215/BDN ngày 26/6/2014 và 332/BDN ngày 13/8/2014 của Ban Dân nguyện, Ủy ban thường vụ Quốc hội) với ... Xem thêm

V/v giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7, QH khóa XIII (tỉnh Trà Vình)

Ủy ban Dân tộc nhận được văn bản số 215/BDN ngày 26/6/2014 của Ban Dân nguyện, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Trà Vinh tại kỳ họp thứ bảy, ... Xem thêm

Văn bản điều hành