Danh sách tổ chức/cá nhân vi phạm pháp luật về đấu thầu (cập nhật tháng 12/2020)

Theo quy định tại khoản 34 Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, người có thẩm quyền có trách nhiệm xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu theo quy định tại Điều 73 của Luật Đấu thầu và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Điều 90 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định về xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu, theo đó, tại điểm khoản 2 Điều 90 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định ngoài việc bị xử lý theo quy định, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đấu thầu còn bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu và đưa vào danh sách các nhà thầu vi phạm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Các hình thức và mức xử lý vi phạm trong đấu thầu được quy định tại các Điều 121, 122, 123, 124 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Chi tiết xem tại đây: http://muasamcong.mpi.gov.vn/to-chuc-ca-nhan-vi-pham

 In bài viết

Các tin khác

Văn bản điều hành