Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình "Hỗ trợ thực hiện hai chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2020" vay vốn của Ngân hàng Thế giới

Sổ tay gồm 5 phần 1. Hướng dẫn chung 2. Hướng dẫn về lập kế hoạch 3. Hướng dẫn về hỗ trợ phát triển sản xuất trong xây dựng nông thôn mới 4. Hướng dẫn về hỗ trợ phát triển sản xuất trong giảm nghèo bền vững - P 135 5. Hướng dẫn về phát triển cơ sở hạ tầng

Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình (quyển 1)

Sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch (quyền 2)

Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất trong xây dựng nông thôn mới (quyển 3)

Sổ tay hướng dẫn hỗ trợ phát triển sản xuất trong giảm nghèo bền vững - P 135 (quyền 3)

Sổ tay hướng dẫn phát triển cơ sở hạ tầng (quyền 4)

 In bài viết
Văn bản điều hành