Đánh giá hiệu quả và tác động của các chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào vùng dân tộc và miền núi

Sáng ngày 03/9/2020, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia (CTDT/16-20) đã tiến hành phiên họp nghiệm thu Đề tài “Đánh giá hiệu quả và tác động của các chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào vùng dân tộc và miền núi trong thời kỳ đổi mới” (mã số: CTDT.18.17/16-20). GS. TS. Trần Thị Vân Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chủ trì phiên họp.

Quang cảnh phiên họp của Hội đồng

 

Triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, Đề tài “Đánh giá hiệu quả và tác động của các chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào vùng dân tộc và miền núi (DT&MN) trong thời kỳ đổi mới” nhằm đánh giá về kết quả, hiệu quả và tác động của chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào vùng DT&MN từ năm 1986 đến nay. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp đổi mới, hoàn thiện chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào vùng DT&MN đến năm 2030.

Qua các kết quả nghiên cứu, Đề tài đã xây dựng khung lý thuyết về đánh giá hiệu quả và tác động của các chính sách khuyến khích thu hút đầu tư vào vùng DT&MN; xây dựng được bộ tiêu chí đánh giá; dự báo nhu cầu vốn đầu tư; dự báo tăng tưởng kinh tế vùng DT&MN; xây dựng các mô hình đánh giá tác động... để từ đó cung cấp thông tin khoa học về tác động, hiệu quả, hạn chế của chính sách phát triển vùng DT&MN.

Phát biểu tại phiên họp, các thành viên Hội đồng đánh giá nhóm nghiên cứu đã triển khai công phu, nghiêm túc, chỉ ra được khung phân tích và tác động của các chính sách thu hút đầu tư. Bên cạnh đó, Đề tài đã đưa ra những hạn chế, thành công và giải pháp, khuyến nghị để khuyến khích, thu hút đầu tư vào vùng DT&MN thời gian tới.

Hội đồng thống nhất đề nghị Ban Chủ nhiệm Đề tài phân tích rõ hơn cách tiếp cận, phạm vi nghiên cứu; bổ sung nội dung tổng quan nghiên cứu, cập nhật thêm các số liệu và một số công trình nghiên cứu nổi bật trong 5 năm qua; chuẩn hóa một số khái niệm, thuật ngữ trong phần nội dung nghiên cứu để có sự thống nhất và giới hạn phạm vi; hoàn thiện báo cáo kiến nghị theo các ý kiến góp ý của thành viên Hội đồng.

Đề tài được đánh giá loại: Đạt và chỉnh sửa, hoàn thiện theo yêu cầu.

 

 In bài viết

Các tin khác

Văn bản điều hành